ESO: Una formació integral per als adolescents (12-16 anys)

L'adolescent trobarà en aquesta etapa el seu propi camí. Aprendrà a decidir i a especialitzar-se. És en aquests moments que caldrà formar-se una personalitat sòlida per afrontar el futur.


L’ESO té una durada de quatre cursos durant els quals els alumnes obtenen una preparació acadèmica que els permetrà decidir el camí que volen seguir en el seu futur.


Al llarg de l’etapa, es reforcen constantment tots els continguts fonamentals que tots els alumne han d’haver assolit al acabar els seus estudis. D'altra banda, els plans d'estudis són acompanyats de matèries complementàries que fan èmfasi en l'aprenentatge de l'anglès, el treball al laboratori i les noves tecnologies de la informació.

Els alumnes reben una atenció personalitzada, amb tutories individuals, i un seguiment psicopedagògic, per copsar i afrontar les dificultats que puguin tenir per al seu desenvolupament integral com a alumnes i persones.