ATENCIONS INDIVIDUALITZADES

L’atenció individualitzada de l’alumnat és un sistema que respon a les necessitats personals de creixement d’infants i adolescents. És un mètode que suposa maximitzar la capacitat de treball en equip per part del professorat i que permet a les famílies rebre la informació més adequada en cada moment. L’atenció individualitzada no és només el seguiment proper de l’alumnat en un sentit avaluatiu, sinó la creació d’estratègies per part de l’escola que permetin a cada alumne/a créixer al ritme que s’adeqüi a les seves capacitats. L’atenció individualitzada esdevé, doncs, un dels eixos fonamentals del nostre sistema pedagògic.

 

TUTORIA INDIVIDUALITZADA

L’orientació i la tutoria dels alumnes és una tasca de tot el professorat i, per tant, abraça tant les actuacions que, amb caràcter més específic, desenvolupa el tutor o tutora amb el seu grup o amb la comunicació amb les famílies i la resta del professorat, com les actuacions que el professorat du a terme en la seva àrea per orientar i donar suport el procés d’aprenentatge de cadascun dels seus alumnes.

Les funcions del tutor/a queden recollides en el Pla d’Acció Tutorial del nostre centre, i són les següents:

a) Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i d'evolució personal dels alumnes.

b) Tenir cura de la coherència de les activitats d'ensenyament aprenentatge i les activitats d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu grup d'alumnes.

c) Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació.

d) Tenir cura, juntament amb el secretari o, quan correspongui, de vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la comunicació d’aquests als pares o representants legals dels alumnes.

e) Dur a terme les tasques d'informació i d'orientació acadèmica dels alumnes.

f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de la seva assistència a les activitats escolars, d'acord amb els criteris establerts per la direcció del centre.

g) Vetllar per la convivència del grup d'alumnes i la seva participació en les activitats del centre.

h) El tutor informarà a la família sobre l’evolució de l’aprenentatge del seu fill/a, sobre la seva inserció dins el grup classe, sobre els diferents itineraris curriculars i les opcions educatives i professionals posteriors. El tutor/a disposa d’una hora setmanal per atendre individualment a les famílies per tal de fer un seguiment conjunt.

DESDOBLAMENTS I GRUPS FLEXIBLES

En aquesta línia busquem en el grup reduït l’ambient més propici per reforçar els aprenentatges i assolir les competències. Les estructures de desdoblaments i de grups flexibles que estem aplicant a l’organització escolar des de fa ja temps ens permeten assolir millor els objectius que perseguim i potenciem així el desenvolupament dels nostres currículums i del nostre alumnat. El nostre professorat sap que atendre l’alumne des de la dimensió més personal és una de les claus per l’assoliment correcte d’hàbits, valors, coneixements i competències. Practiquem un ensenyament que s’adapta a les necessitats educatives concretes dels alumnes, i amb els grups flexibles podem aconseguir-lo. Cada nen, nena o adolescent pot trobar a l’escola el camí o el grup en que més podrà desenvolupar les seves iniciatives.

 

SEGUIMENT PSICOPEDAGÒGIC

El seguiment psicopedagògic és una eina tan imprescindible per a professorat i famílies com per els mateixos alumnes que, en edats de creixement personal i formació, necessiten estímuls i respostes.

És fonamental una tasca preventiva centrada en la col·laboració entre alumnes, famílies, professorat i el propi psicòleg de l’escola amb l’objectiu d’aprofundir plegats en el procés d’aprenentatge i desenvolupament personal dels nostres alumnes.

Amb aquest servei pretenem potenciar i estimular un desenvolupament coherent amb les característiques evolutives dels alumnes, col·laborant en la definició de currículums concrets que s'ajustin a cada persona. Evidentment, el seguiment psicopedagògic serveix també per detectar el més aviat possible dificultats instrumentals o afectives contra les quals es puguin aplicar estratègies adequades i efectives.